برندها به زبان تصویر سخن می گویند: کانال آپارات کومولایف

1394.11.27

کاغذهایی که در معابر شلوغ نصب می شد، بچه هایی که در ازای گرفتن چند سنت مردم را به بازدید از فروشگاه ها دعوت می کردند، عکس هایی که به دیوار ها چسبانده می شد، بیلبورد های کوچک و بزرگ، تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و ... همه و همه می خواستند یک چیز بگویند: 

" ما را انتخاب کنید! "

حرفی که بسرعت رنگ می باخت و زیر صدها "ما را انتخاب کنید! " دیگر گم می شد. اما انتخاب شدن بدون توجه به دنیای شخصی آدم ها هیچ گاه رخ نخواهد داد. چیزی که انتخاب را رقم می زند همراهی است. همراه شدن با دنیای شخصی افراد. با تمام رنگ های متفاوتی که ممکن است در خود داشته باشند.
و امروز چه چیز بهتر از جادوی تصویر ، برای ترسیم تجربه های رنگارنگ و همراه شدن با هزاران دنیای تازه؟


این همان کاری است که ویدئوگرافی می کند. اجازه می دهد حضور یک عنصر جدید در وسط دنیایی دیده شود که هر روز با آن سر و کار داریم. آن وقت است که انتخاب با ماست: " آیا می خواهیم این عنصر جدید را در دنیای خود هم داشته باشیم؟ "


در کانال آپارات کومولایف، ما به دنیای شما می آییم، در کنار شما در خیابان ها پرسه می زنیم، کتاب می خوانیم، عکاسی می کنیم و ... تا تجربه های مشترک ما و شما، تصمیم برای یک انتخاب را رقم بزند.