عینک های طبی کومونو در راستای ادامه ی  تعهد این شرکت  نسبت به زیبایی و کارایی  عینک ها به وجود آمده اند و  از بهترین و کارآمدترین تولیدات این شرکت می باشند.