ساعت های مچی در طول تاریخ از فرم های ساده به شکل های پیچیده ای از لحاظ طراحی و کارکرد رسیده اند. کومونو با تاکید بر ابتدایی ترین عناصر ظاهری و با در هم تنیدن گذشته، حال و آینده سعی در برداشتن مرزهای میان هنر ، طراحی و زمان دارد.