ساعت های مچی در طول تاریخ از فرم های ساده به شکل های پیچیده ای از لحاظ طراحی و کارکرد رسیده اند. ساعت مچی کومونو با تاکید بر ابتدایی ترین عناصر ظاهری و با در هم تنیدن گذشته، حال و آینده سعی در از میان برداشتن مرزهای میان هنر، طراحی و زمان دارد.